IniciNotícies

Carrer Major, 6

965 58 71 68

ajuntament@rafol.org

  • Valencià
    • Español
    • English

CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA I L'AJUNTAMENT DEL RÀFOL D'ALMÚNIA-OBRES LÍNIA "ACTUACIONS URBANES"

30 març 2022

CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ, ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA I L'AJUNTAMENT D’EL RÀFOL D'ALMÚNIA PER A LA  REALITZACIÓ DE LES OBRES CONCERNENTS A LA LÍNIA “ACTUACIONS URBANES”
REUNITS
D'una part, la Sra. Laura Soto Francés, secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, que actua per delegació de funcions que té atribuïdes mitjançant Resolució de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, publicat en el DOGV núm. 8609 de 08.08.2019, i facultada per a la signatura del present conveni per acord del Consell de data 29 de desembre de 2020.
I, d'una altra part, el Sr. José Vicente Rovira Ferrando com a alcalde de l'Ajuntament d’EL RÀFOL D'ALMÚNIA (d'ara en avant  'l'Ajuntament'), facultat per a la signatura del present conveni per acord del Ple de l'Ajuntament de data 25 de febrer de 2021.
Totes dues parts en l'exercici de les seues respectives facultats i competències es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present Conveni de col·laboració, 
MANIFESTEN
I. Que el desenvolupament sostenible de ciutats i comunitats persegueix que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles i implica necessàriament una nova estratègia en l'ús eficient dels recursos i una renovada atenció a les necessitats específiques de les persones.
II. Que, en el context actual, caracteritzat, d'una banda, per una progressiva preocupació per la millora de la sostenibilitat i eficiència de l'entorn urbà i, d’una altra, per la seua constant degradació i segregació, obliga que les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, adopten amb la màxima celeritat mesures tendents a pal·liar els efectes negatius que aquesta problemàtica genera.
III. Que aquestes circumstàncies s'han vist acrescudes per la crisi sanitària provocada per la COVID19, de manera que es fa més urgent la decidida i coordinada intervenció de l'administració pública en els entorns urbans en el marc de la reconstrucció amb criteris de resiliència material i social.
IV. Que la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en el marc de les seues competències, ha dissenyat el present conveni sota la línia “Actuacions urbanes” dins del marc de les noves estratègies dirigides a donar un nou impuls a la recuperació d'espais d'ús públic que contribuiran a millorar la vida de les persones.
V. Que el present programa suposa una aposta decidida de la Generalitat per la inversió en les àrees urbanes consolidades per a la rehabilitació i adequació d'edificis del patrimoni municipal de caràcter social, cultural o històric, així com l'adequació de carrers, places o zones d'esplai o esbargiment amb la finalitat de millorar les infraestructures i equipaments del nostre territori d'una forma eficaç, ràpida, eficient i sostenible. Per a això, ha d'adoptar-se una nova estratègia dirigida a elevar els nivells de benestar social i a adequar les àrees urbanes consolidades a les necessitats i aspiracions de les persones.
VI. Que per a dur a terme aquesta nova estratègia, des de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, es pretén impulsar una “transició verda” concretada en una renovada atenció cap a la sostenibilitat i inclusivitat en totes les fases de les actuacions, de manera que s'incloguen els criteris qualitatius següents:
- Incloure criteris de sostenibilitat i eficiència energètica en les actuacions
- Fomentar la mobilitat de proximitat no motoritzada
- Garantir l'accessibilitat universal
- Potenciar la renaturalització dels espais urbans i la continuïtat de les infraestructures
verdes en el territori
- Integrar la perspectiva de gènere en totes les etapes del procés
- Lluitar contra la segregació espacial i, molt especialment, la gentrificació i turistificació de la
ciutat consolidada.
En aquest sentit, existeixen també els documents següents:
- Catàleg de solucions constructives de rehabilitació.
- Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a mitigar l'efecte illa de calor.
- Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a la integració de totes les persones.
- Guia de millora de l'accessibilitat en edificis d'ús públic existents.
- Guia d'estratègies de disseny passiu.
- Guia d'incorporació d'energies renovables en l'edificació.
- Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació.
Així mateix, en matèria de contractació, resulta recomanable l'ús de la Guia Verda de mesures
mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat i seguir les
seues recomanacions.
VII. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la present subvenció té caràcter nominatiu i ha de canalitzar-se mitjançant conveni.
Totes dues parts, Ajuntament i Generalitat, decideixen subscriure el present Conveni de col·laboració, amb base en les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL PRESENT CONVENI.
L'objecte del present conveni és fer efectiva una subvenció nominativa de 140.000,00 € euros a favor de l'Ajuntament, prevista en la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2021, per a la recuperació d'espais d'ús públic a l'empara de la línia S1755000 “Actuacions urbanes”, instrumentant la subvenció corresponent a 2021.
SEGONA.- ACTUACIONS A DESENVOLUPAR. DESPESES SUBVENCIONABLES
L'actuació comprén la realització de les obres corresponents a: HABILITACIÓ D'EDIFICI MUNICIPAL PER A USOS MÚLTIPLES, sense que la realització d’aquestes obres i inversions suposen canvi de titularitat dels immobles afectats. Respecte al contingut del compte justificatiu, s'atindrà al que es disposa en la clàusula tercera.
L'ens gestor serà l'Ajuntament.
1. La subvenció que queda compromesa en aquest conveni és:
ANUALITAT IMPORT
SUBVENCIONAT
PREVISIÓ EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2021
2021 140.000,00 € Es tramitarà l'execució íntegra de les despeses pressupostades, fins al pagament material.  L'import subvencionat es destinarà a l'execució de les obres, així com, si escau, a la redacció del projecte, a la direcció d'obra, a la direcció d'execució d'obra i de coordinació de la seguretat i salut, que resulten necessaris per a dur a terme l'actuació. No seran despeses subvencionables els
honoraris tècnics o actes preparatoris previs a la signatura d'aquest conveni ni qualssevol dels treballs realitzats d'ofici per  l'ajuntament.
La Generalitat abonarà a l'Ajuntament la subvenció corresponent a les actuacions executades o gestionades per ell (fins i tot impostos, taxes i tributs). En relació amb els impostos, en cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda. Pel que concerneix els tributs, es consideraran despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abone efectivament, tot això de conformitat amb el que es disposa en l'article 38.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  D'acord amb el que es disposa en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ajuntament serà considerat amb caràcter general beneficiari de la subvenció i promotor de les actuacions.
La subvenció es realitzarà a càrrec del capítol 7 del programa pressupostari de la Generalitat 14.03.01.431.50 “Qualitat i rehabilitació”, línia: S1755000 "Actuacions urbanes", de l'exercici 2021.  L'Ajuntament, en la seua qualitat de beneficiari de la subvenció, queda obligat al compliment de les obligacions previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com
a les quals deriven de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de  subvencions, i altres obligacions concordants.
Es tracta d'una concessió directa de subvenció, sense concurrència competitiva, mitjançant conveni, conforme a l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 168.1.A) de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
TERCERA.- FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS, BENEFICIARI I ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ I FORMA DE  JUSTIFICACIÓ.
Una vegada subscrit el conveni, la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica podrà tramitar el pagament de forma anticipada del 30% de l'import de l'anualitat  corresponent a la Generalitat, prevista en la clàusula segona, en concepte de provisió de fons per a l'inici de les actuacions previstes.  Aquesta bestreta, de conformitat amb el que s'estableix en l'Art. 171.5 lletra a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions, està exonerat de la constitució de garanties, ja que el perceptor és una Administració pública de caràcter territorial.
No es procedirà al lliurament de nous pagaments fins que s'haja justificat la despesa corresponent a la bestreta.
L'abonament de la subvenció corresponent a la inversió executada es realitzarà d'acord amb els certificats dels justificants de la inversió realitzada, segons el model normalitzat que s'adjunta com a annex I al present conveni, que amb una periodicitat mínima trimestral, podran ser presentats per l'Ajuntament davant la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica per a la seua revisió i, si escau, tramitació dels pagaments i lliuraments de la subvenció que aporta la Generalitat.
Al final de l'exercici, i amb data límit 1 de desembre de l'any de vigència del conveni, sense perjudici que el tancament de l'exercici pressupostari obligue a avançar aquesta data, l'Ajuntament presentarà una certificació-resum de totes les actuacions realitzades en l'any, en què indicarà l'import global executat durant l'exercici. L'import total a abonar en l'exercici no podrà excedir en
cap cas el de la quantia de l'anualitat prevista en la clàusula segona.  La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica podrà ajustar els importes de l'anualitat si l'execució de les actuacions previstes no s'adequa al calendari establit, sempre conformement a la disponibilitat pressupostària i previ avís a l'Ajuntament.  L'Ajuntament, en la seua condició de beneficiari de la subvenció que mitjançant el present conveni es viabilitza, haurà de custodiar la documentació justificativa que, amb base en l'article 72 del RD 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, suposarà l'acreditació documental dels aspectes continguts en la certificació que, segons el model de l'annex del present conveni, haurà d'aportar per a permetre la tramitació del corresponent pagament.  Aquesta documentació inclourà en tot cas memòria de les actuacions que són objecte de subvenció mitjançant el present conveni, memòria econòmica o pressupost justificatiu del cost d'aquestes, incloent-hi les factures corresponents o, si escau, documents equivalents que acrediten els pagaments efectuats, així com tots aquells documents tècnics que constituïsquen el projecte d'execució de les obres, i actes, certificats, llicències i altra documentació explicativa de les actuacions realitzades.  La documentació referida serà posada a la disposició de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, a petició d'aquesta, per a les verificacions i comprovacions
que aquesta estime procedent realitzar en qualsevol moment de l'execució de les actuacions previstes en la clàusula segona, i fins a la finalització dels terminis de garantia aplicables, i d'acord amb el que es preveu a aquests efectes en aquest Reial decret 887/2006.

QUARTA.- DATA D'INICI DE L'EFICÀCIA DEL CONVENI I TERMINI DE VIGÈNCIA.
D'acord amb el que estableix l'apartat h), de l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, el present conveni de col·laboració farà efecte des de la data de la seua
signatura i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2021. No obstant això, seran imputables a
aquest les despeses prèvies a l'execució de les obres (com la redacció de projectes…) que
responguen de manera indubtable a la naturalesa de la subvenció, realitzades amb anterioritat a la
seua formalització, sempre que estiguen degudament justificades i s'hagen realitzat entre l'1 de
gener del 2020 i la data de formalització del conveni.
Mitjançant nous convenis a subscriure amb posterioritat a la data en què expire la seua vigència
podrà renovar-se la col·laboració prevista i articular-se, si escau, les subvencions que puguen
establir-se en exercicis futurs.
CINQUENA.- INCOMPATIBILITATS.
En cas que l'Ajuntament reba, en el mateix àmbit d'actuació del conveni que ens ocupa, una altra
subvenció que puga entendre's incompatible amb aquest conveni, haurà de comunicar-ho, de
conformitat amb el que es disposa en l'article 14.d) de la Llei 38/2003, general de subvencions.
En tot cas, es considerarà incompatible amb la present subvenció, la subvenció nominativa
reconeguda en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2021, del programa
pressupostari 14.03.01.431.50, capítol 7, línia S1754000 “Reconstruïm pobles”.
Així mateix, de conformitat amb l'article 19.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions, l'import
global de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos en cap cas podrà superar l'import total de
l'actuació.
SISENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
El seguiment de les actuacions corresponents serà efectuat per una comissió de seguiment,
d'acord amb el que es disposa en l'article 9 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel
qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, integrada per dos
representants de la Generalitat i dos de l'Ajuntament.
Aquesta comissió, a més de les funcions previstes en el Decret 176/2014, tindrà les següents:
- Verificar el compliment de les previsions contingudes en aquest conveni, i proposar les
modificacions i reajustaments que resulten necessaris davant les eventualitats que puguen
produir-se, a fi d'assegurar el bon desenvolupament de les actuacions fins al total de la seua
execució.
- Resoldre els problemes d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte d'aquest
conveni.
- Informar les parts dels retards i incidències que puguen presentar-se. Igualment, la comissió de
seguiment remetrà a la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica còpia de
les actes, acords o informes que, si escau, emeta en desenvolupament i execució de les funcions
assignades.
En la designació dels representants de la Generalitat es procurarà garantir la presència
equilibrada de dones i homes en aplicació de l'Acord de 10 de març de 2017, del Consell,
d'aprovació del II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat.
El règim de funcionament de la comissió de seguiment del conveni complirà l'article 15 i següents
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
SETENA.- CAUSA DE RESOLUCIÓ.
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic:
1. Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o
per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga.
b) L'acord unànime de tots els signants.
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
complisca en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren
incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part que el va
dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el
conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels
perjudicis causats si així s'ha previst.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en les lleis.
Així mateix, la resolució del conveni podrà implicar, si escau, la devolució de les ajudes rebudes
per part de l'Ajuntament.
HUITENA.- CLÀUSULA DE REINTEGRAMENTS.
Respecte al possible reintegrament de la subvenció d'aquest conveni, caldrà atindre’s al que es
preveu en el títol II de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 172
de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental
i de subvencions.
Serà un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i de reintegrament d’aquesta que
la subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida
en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i
per la convivència de la Comunitat Valenciana.
NOVENA.- EFECTES DE LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Si escau, els efectes de la resolució del conveni seran els establits en l'art. 52 de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
DEU.- NATURALESA I JURISDICCIÓ.
El present conveni té naturalesa administrativa i, a més, la consideració del que es preveu en
l'article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i es troba exclòs de
l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en virtut del que s'estableix en l'article 6.1
d'aquesta norma.
També resulten d'aplicació la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del
sector públic instrumental i de subvencions i el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel
qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.
Les qüestions litigioses a què puga donar lloc la interpretació i el compliment del conveni, que no
hagen pogut ser resoltes per les parts, seran de coneixement i de competència de la jurisdicció
contenciosa administrativa, de conformitat amb l'article 10.1.g) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora d'aquesta jurisdicció.
ONZE.- INFORMACIÓ PÚBLICA.
En compliment del que s'estableix en l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, l'ajuntament es compromet a incloure la participació de la Generalitat de manera
visible en la zona d'actuació mitjançant el cartell descriptiu que figura en l'annex II. En aquests
figurarà, a més, l'import de la subvenció aportada per la Generalitat Valenciana.
En el cas d'instal·lació de plaques commemoratives permanents, aquestes inclouran la referència
al finançament a càrrec d’aquest conveni.
La comunicació d'accions dirigides als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, pàgines
web, etc.) haurà de contemplar, en tot cas, la participació de les administracions que financen
aquest Conveni.
DOTZE.- NOTIFICACIÓ A LA COMISSIÓ EUROPEA.
De conformitat amb l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, les ajudes
regulades mitjançant el present conveni no són una ajuda estatal atorgada per l'Estat o mitjançant
fons estatals i no falsegen ni amenacen falsejar la competència afavorint determinades empreses
o produccions per això, en virtut de l'article 3.4. del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del
Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels
projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, no serà
obligatòria la notificació o comunicació del present conveni a la Comissió Europea per a la seua
autorització.
TRETZE.- PUBLICACIÓ.
Una vegada subscrit el conveni, es publicarà el text íntegre en el portal de transparència de la
Generalitat (gva Oberta), en el termini de deu dies hàbils des de la inscripció en el Registre de
Convenis de la Generalitat, i en la web de l'Ajuntament, en compliment dels articles 9.1.c), 10.1 i
10.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació
ciutadana de la Comunitat Valenciana, i l'article 12.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del
Consell, que desplega la llei esmentada.
I en prova de conformitat i per a la deguda constància del que s’ha convingut, se signa el present
conveni de col·laboració de forma electrònica, considerant la data de formalització d´aquest
document la de la signatura per part dels representants de totes dues entitats.
La secretària autonòmica d'Arquitectura
Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica

Laura Soto Francés

L'alcalde-president de l'Ajuntament
d’EL RÀFOL D'ALMÚNIA
 José Vicente Rovira Ferrando

 

 

CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ, ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS
DE LA VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D'HABITATGE I ARQUITECTURA
BIOCLIMÀTICA I L'AJUNTAMENT DEL RÀFOL D'ALMÚNIA, PER A LA REALITZACIÓ DE LES
OBRES CONCERNENTS A LA LÍNIA “ACTUACIONS URBANES”.

REUNITS
D'una part, la Sra. Laura Soto Francés, secretària autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i
Sostenibilitat Energètica, actuant per delegació de funcions que té atribuïdes mitjançant Resolució
de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica,
sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, publicat en
el DOGV núm. 8609 de 08.08.2019, i facultat per a la signatura del present conveni per acord del
Consell de data 23 de desembre de 2021.
I, d'una altra part, el Sr. José Vicente Rovira Ferrando com a alcalde de l'Ajuntament del RÀFOL
D'ALMÚNIA (d'ara endavant 'l'Ajuntament'), facultat per a la signatura del present conveni per
acord de la Junta de govern local/Ple de l'Ajuntament de data 11 de març de 2022.

Totes dues parts en l'exercici de les seues respectives facultats i competències es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present conveni de col·laboració,

MANIFESTEN
I. Que el desenvolupament sostenible de ciutats i comunitats persegueix que les ciutats i els
assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles, i implica necessàriament
una nova estratègia en l'ús eficient dels recursos i una renovada atenció a les necessitats
específiques de les persones.

II. Que, en el context actual, caracteritzat d'una banda, per una progressiva preocupació per la
millora de la sostenibilitat i eficiència de l'entorn urbà; i, d’una altra, per la seua constant
degradació i segregació, obliga que les administracions públiques, en l'àmbit de les seues
competències, adopten amb la màxima celeritat mesures tendents a pal·liar els efectes negatius
que tal problemàtica genera.
III. Que aquestes circumstàncies s'han vist acrescudes per la crisi sanitària provocada per la
COVID19, de manera que es fa més urgent, si cap, la decidida i coordinada intervenció de

l'administració pública en els entorns urbans en el marc de la reconstrucció amb criteris de
resiliència material i social.
IV. Que la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, en el marc
de les seues competències, va signar els convenis corresponents a l'anualitat 2021 per un import
de 10.020.000,00 €, sota la línia “Actuacions urbanes” dins del marc de les noves estratègies
dirigides a donar un nou impuls a la recuperació d'espais d'ús públic que contribuiran a millorar la
vida de les persones.
V. Que la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, tal com
s'havia previst, dins de l'anualitat 2022, ha dissenyat el present conveni per a donar continuïtat a
les actuacions urbanes subvencionades en l'anualitat 2021.
VI. Que el present programa suposa una aposta decidida de la Generalitat per la inversió en les
àrees urbanes consolidades per a la rehabilitació i adequació d'edificis del patrimoni municipal de
caràcter social, cultural o històric, així com l'adequació de carrers, places o zones d'esplai o
esbarjo amb la finalitat de millorar les infraestructures i equipaments del nostre territori d'una forma
eficaç, ràpida, eficient i sostenible. Amb tal fi ha d'adoptar-se una nova estratègia dirigida a elevar
els nivells de benestar social i a adequar les àrees urbanes consolidades a les necessitats i
aspiracions de les persones.
VII. Que per a dur a terme aquesta nova estratègia, des de la Vicepresidència Segona i
Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, es pretén impulsar una “transició verda”
concretada en una renovada atenció cap a la sostenibilitat i inclusivitat en totes les fases de les
actuacions, de manera que s'incloguen els criteris qualitatius següents:
- Incloure criteris de sostenibilitat i eficiència energètica en les actuacions
- Fomentar la mobilitat de proximitat no motoritzada
- Garantir l'accessibilitat universal
- Potenciar la renaturalització dels espais urbans i la continuïtat de les infraestructures
verdes en el territori
- Integrar la perspectiva de gènere en totes les etapes del procés

- Lluitar contra la segregació espacial i, molt especialment, la gentrificació i turistificació de la
ciutat consolidada.
En aquest sentit, existeixen també els documents següents:

- Catàleg de solucions constructives de rehabilitació.
- Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a mitigar l'efecte illa de calor.
- Guia de disseny urbà en zones mediterrànies per a la integració de totes les persones.
- Guia de millora de l'accessibilitat en edificis d'ús públic existents.
- Guia d'estratègies de disseny passiu.
- Guia d'incorporació d'energies renovables en l'edificació.
- Guia de sistemes d'estalvi d'aigua en l'edificació.
Així mateix, en matèria de contractació, resulta recomanable l'ús de la Guia verda de mesures
mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat,
i seguir-ne les
recomanacions.
VIII. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’hisend
a pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la present
subvenció té caràcter nominatiu i ha de canalitzar-se mitjançant conveni.

IX. Que les actuacions que se subvencionen en el present conveni són continuïtat de la línia de
“Actuacions urbanes” que s'inclouen en el Pla estratègic de subvencions de la Vicepresidència
Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica per al període 2020-2023, aprovada
per Resolució d'11 de maig de 2020, i la seua posterior modificació de 21 de maig de 2021. La
modificació que inclou específicament aquesta subvenció en el Pla Estratègic de Subvencions,
actualment es troba en tramitació a costa de l'aprovació dels pressupostos generals de la
Generalitat.

Totes dues parts, Ajuntament i Generalitat, decideixen subscriure el present conveni de
col·laboració, amb base en les següents:

CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE DEL PRESENT CONVENI

L'objecte del present conveni és fer efectiva una subvenció nominativa de 275.000 euros a favor
de l'Ajuntament, pre
vista en la Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2022, per a
la recuperació d'espais d'ús públic a l'empara de la Línia S1755000 “Actuacions urbanes”,
instru
mentant la subvenció corresponent a 2022.
L'atorgament de la subvenció nominativa per al finançament de les actuacions a executar a
l'empara del present conveni queda condicionat, per tractar-se d'una despesa de tramitació
anticipada, a l'existència de crèdit adequat i suficient per a aquest fi en la línia pressupostària adés
indicada, per a l'exercici 2022.

SEGONA. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR. DESPESES SUBVENCIONABLES
L'actuació comprén la realització de les obres i inversions corresponents a HABILITACIÓ
D'EDIFICI MUNICIPAL PER A USOS MÚLTIPLES, sense que la realització de tals obres i
inversions suposen canvi de titularitat dels immobles afectats. Respecte al contingut del compte
justificatiu, s'estarà al que es disposa la clàusula tercera.
L'ens gestor serà l'Ajuntament
.

1. La subvenció que queda compromesa en aquest conveni és:
ANUALITAT IMPORT SUBVENCIONAT
2022 275.000 euros
L'import subvencionat es destinarà a l'execució de les obres, així com, si fa el cas, a la redacció
del projecte, a la direcció d'obra, a la direcció d'execució d'obra i de coordinació de la seguretat i
salut, que resulten necessaris per a dur a terme l'actuació. No obstant això, sense possibilitat de
presentació de factura justificativa per l'ajuntament, no seran considerades despeses
subvencionables els honoraris tècnics o actes preparatoris previs a la signatura d'aquest conveni
ni qualssevol dels treballs realitzats.
La Generalitat abonarà a l'Ajuntament la subvenció corresponent a les actuacions executades o
gestionades per aquell (fins i tot impostos, taxes i tributs). En relació amb els impostos, en cap cas
es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de
recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda. Pel que concerneix els
tributs, es consideraran despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abone
efectivament, tot això de conformitat amb el que es disposa en l'article 31.8 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
D'acord amb el que es disposa en l'article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, l'Ajuntament serà considerat, amb caràcter general, beneficiari de la subvenció i
promotor de les actuacions.
La subvenció es realitzarà amb càrrec al capítol 7 del Programa pressupostari de la Generalitat
14.03.01.431.50 “Qualitat i rehabilitació”, Línia: S1755000 "Actuacions urbanes", de l'exercici
2022.
L'Ajuntament, en la seua qualitat de beneficiari de la subvenció, queda obligat al compliment de
les obligacions previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com
a les quals deriven de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector
públic instrumental i de subvencions, i altres obligacions concordants.
Es tracta d'una concessió directa de subvenció, sense concurrència competitiva, mitjançant
conveni, conforme a l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i
a l'article 168.1.A) de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector
públic instrumental i de subvencions.

TERCERA. FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS, BENEFICIARI, I ABONAMENT DE LA
SUBVENCIÓ I FORMA DE JUSTIFICACIÓ

Una vegada subscrit el conveni, la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica podrà tramitar el pagament de bestreta del 30% de l'import de l'anualitat corresponent

a la Generalitat, prevista en la clàusula segona, en concepte de provisió de fons per a l'inici de les
actuacions previstes.
Aquesta bestreta, de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 171.5, lletra a) de la Llei 1/2015,
de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions, està exonerada de la constitució de garanties, ja que el perceptor és una
Administració Pública de caràcter territorial.
No es farà el deslliurament de nous pagaments fins que s'haja justificat la despesa corresponent a
la bestreta.
L'abonament de la subvenció corresponent a la inversió executada es realitzarà d'acord amb els
certificats dels justificants de la inversió realitzada, segons el model normalitzat que s'adjunta com
a annex II al present conveni, que amb una periodicitat mínima trimestral podran ser presentats
per l'Ajuntament davant la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica per a la seua revisió i, si fa el cas, tramitació dels pagaments i deslliuraments de la
subvenció que aporta la Generalitat.
Al final de l'exercici, i amb data límit 1 de desembre de l'any de vigència del conveni, sense
perjudici que el tancament de l'exercici pressupostari obligue a avançar aquesta data, per part de
l'Ajuntament es presentarà una certificació-resum de totes les actuacions realitzades l'any, indicant
l'import global executat durant l'exercici. L'import total a abonar en l'exercici no podrà excedir en
cap cas el de la quantia de l'anualitat prevista en la clàusula segona.
L'Ajuntament, com a beneficiari de la subvenció que mitjançant el present conveni es fa viable,
haurà de custodiar la documentació justificativa que, amb base en l'article 72 del RD 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, suposarà l'acreditació documental dels extrems continguts en la certificació que,
segons model de l'annex del present conveni, haurà d'aportar per a permetre la tramitació del
corresponent pagament.
Aquesta documentació inclourà en tot cas memòria de les actuacions que són objecte de
subvenció mitjançant el present conveni, memòria econòmica o pressupost justificatiu del cost
d'aquestes, incloent-hi les factures corresponents o, si escau, documents equivalents que
acrediten els pagaments efectuats, així com tots aquells documents tècnics que constituïsquen el
projecte d'execució de les obres, i actes, certificats, llicències i altra documentació explicativa de
les actuacions realitzades.

La documentació referida serà posada a la disposició de la Direcció General de Qualitat,
Rehabilitació i Eficiència Energètica, a petició d'aquesta, per a les verificacions i comprovacions
que aquesta estime adients realitzar en qualsevol moment de l'execució de les actuacions
previstes en la clàusula segona, i fins a la finalització dels terminis de garantia aplicables, i d'acord
amb el que es preveu als efectes en aquest Reial decret 887/2006.

QUARTA. DATA D'INICI DE L'EFICÀCIA DEL CONVENI I TERMINI DE VIGÈNCIA
D'acord amb el que estableix l'apartat h), de l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, el present conveni de col·laboració farà efecte des de la data de la seua
firma i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2022. No obstant això, hi seran imputables les
despeses prèvies a l'execució de les obres (com la redacció de projectes…) que responguen de
manera indubtable a la naturalesa de la subvenció, realitzades amb anterioritat a la seua
formalització, sempre que estiguen degudament justificades i s'hagen realitzat entre l'1 de gener
del 2021 i la data de formalització del conveni.
Mitjançant nous convenis a subscriure amb posterioritat a la data en què expire la seua vigència,
podrà renovar-se la col·laboració prevista i articular-se, si fa el cas, les subvencions que pogueren
establir-se en exercicis futurs.
Amb l'entrada en vigor del present conveni es rescindeixen els convenis signats amb anterioritat
que, en tot cas, es consideraran finalitzats a data 31 de desembre.

CINQUENA. INCOMPATIBILITATS
En cas que l'Ajuntament rebera en el mateix àmbit d'actuació al conveni que ens ocupa una altra
subvenció que poguera entendre's incompatible amb aquest conveni, haurà de comunicar-ho de
conformitat amb el que es disposa en l'article 14.d) de la Llei 38/2003, general de subvencions.

En tot cas, la subvenció en el mateix àmbit d'actuació al conveni que ens ocupa es considerarà
incompatible amb la subvenció establida en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any
2022 del programa pressupostari 14.03.01.431.50, capítol 7, línia S1754000 “Pla Conviure”.
Així mateix, de conformitat amb l'article 19.3 de la Llei 38/2003 general de subvencions, l'import
global de les subvencions, ajudes, ingressos o recursos, en cap cas no podrà superar l'import total
de l'actuació.

SISENA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
El seguiment de les actuacions corresponents serà efectuat per una Comissió de seguiment,
d'acord amb el que es disposa en l'article 9 del Decret 176/2014
, de 10 d'octubre, del Consell, pel
qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, integrada per dos
representants de la Generalitat i dos de l'Ajuntament.
Aquesta Comissió, a més de les funcions previstes en el citat decret 176/2014, tindrà les
següents:

- Verificar el compliment de les previsions incloses en aquest conveni, i proposar quantes
modificacions i reajustaments resulten necessaris davant les eventualitats que pogueren produirse, a fi d'assegurar el bon desenvolupament de les actuacions fins al total de la seua execució.
- Resoldre els problemes d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte d'aquest
conveni.
- Informar les parts dels retards i incidències que puguen presentar-se. Igualment, la Comissió de
seguiment remetrà a la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, còpia de
les actes, acords o informes que, si escau, emeta en desenvolupament i execució de les funcions
assignades.
En la designació dels representants de la Generalitat es procurarà garantir la presència
equilibrada de dones i homes en aplicació de l'Acord de 10 de març de 2017, del Consell,
d'aprovació del II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat.

El règim de funcionament de la comissió de seguiment del conveni complirà l'article 15 i següents
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

SETENA. CAUSA DE RESOLUCIÓ
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic:
1. Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o
per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se’n acordat la pròrroga.
b) L'acord unànime de tots els signants.
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
complisca en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren
incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control de l'execució del conveni i a les altres parts signants.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistira l'incompliment, la part que el va
dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el
conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels
perjudicis causats, si així s'haguera previst.

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en les lleis.

Així mateix, la resolució del conveni podrà implicar, si escau, la devolució de les ajudes rebudes
per part de l'Ajuntament.

VUITENA. CLÀUSULA DE REINTEGRAMENTS
Respecte al possible reintegrament de la subvenció d'aquest conveni, s'estarà al que es preveu en
el títol II de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'art. 172 de la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions.

Serà un supòsit de pèrdua del dret al cobrament de la subvenció i del seu reintegrament que la
subvenció siga destinada a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en
el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per
la convivència de la Comunitat Valenciana.

NOVENA. MODIFICACIÓ DEL CONVENI I EFECTES DE LA SEUA RESOLUCIÓ
D’acord amb l'article 49 g) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la
modificació del conveni exigirà acord unànime dels signants.
Si fa el cas, els efectes de la resolució del conveni seran els establits en l'art. 52 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

DEU. NATURALESA I JURISDICCIÓ
El present conveni té naturalesa administrativa i, a més, la consideració del que es preveu en
l'article 47 de

Documents

Conveni actuacions urbanes 2022 (555,61 KB)

Conveni actuacions urbanes 2021 (607,89 KB)

Subvencionat perGeneralitat ValencianaAjuntament del Ràfol d'Almúnia

©AiDweb 2018 - 2024. Todos los derechos reservados.

Ús de cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si tanca aquest missatge, considerarem que accepta la nostra política de privacitat.