• ca
  • en
  • es

Archive for febrero, 2017

NOCHE DE SAINETES, DE LA MANO DE “VALENTES I POSITIVES”-A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

NOCHE DE SAINETES, DE LA MANO DE “VALENTES I POSITIVES”-A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER

| 21 febrero, 2017

Con las obras: “Classes de ballet” y “Clínica de arreglos”.

Sábado, 11 de marzo, a las 19.30 horas.

Lugar: auditorio municipal.

Venta anticipada: en el ayuntamiento.

Donativo: 5,00 €.

FILA 0: en el ayuntamiento

 

NIT DE SAINETS, DE LA MÀ DE “VALENTES I POSITIVES”-A BENEFICI DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE LLUITA CONTRA EL CÀNCER

NIT DE SAINETS, DE LA MÀ DE “VALENTES I POSITIVES”-A BENEFICI DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE LLUITA CONTRA EL CÀNCER

| 21 febrero, 2017

Fila 0: en l’ajuntament.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL 2017

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL 2017

| 21 febrero, 2017

25 y 26 de febrero de 2017.

Sábado, a las 16.00 horas, taller de pintura para niños/as, en la plaza San Francisco de Paula.

Domingo, a las 10.00 horas, salida desde la plaza San Francisco de Paula.  Plantación de árboles.

Almuerzo a cargo del ayuntamiento.

Llevar cubo y azada.

Inscripciones en el ayuntamiento, hasta el viernes 24.

CELEBRACIÓ DIA DE L’ARBRE 2017

CELEBRACIÓ DIA DE L’ARBRE 2017

| 21 febrero, 2017

RESULTADO REUNIÓN CON IBERDOLA POR LOS CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

RESULTADO REUNIÓN CON IBERDOLA POR LOS CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

| 20 febrero, 2017

RESULTAT REUNIÓ AMB IBERDROLA PELS TALLS DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

RESULTAT REUNIÓ AMB IBERDROLA PELS TALLS DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

| 20 febrero, 2017

ASSUMPTE: reunió dels representants de la Mancomunitat Intermunicipal La Rectoria amb representants d’Iberdrola Disbtribución Eléctrica, S.A.U.

Aquesta reunió ha tingut lloc en la seu de la Mancomunitat Intermunicipal La Rectoria, en l’Ajuntament del Ràfol d’Almúnia.

El tema a tractar en la reunió ha sigut els talls de subministrament elèctric i microtalls que es produeixen amb molta freqüència, quan plou, en els municipis de Sanet i Negrals, Benimeli, El Ràfol d’Almúnia, Sagra i Tormos.  Els representants de la Mancomunitat han comunicat el seu malestar i disconformitat amb el servei prestat i, al mateix temps, han traslladat les queixes realitzades per part dels veïns dels diferents municipis als representants d’Iberdrola.
La companyia Iberdrola es mostra oberta a considerar tot allò plantejat en aquesta reunió i ofereix com a solució invertir en:
– Treballs a realitzar en la línia de distribució de Tormos per a unir-la amb la línia de distribució d’Orba.
– Unir les línies de distribució al Ràfol d’Almúnia, havent de negociar amb els representants de el “Pou Salvador”.
– Realitzar un pla de revisió i inspecció per a detectar els elements culpables d’aquests talls i substituir-los.

Després d’aquesta reunió s’ha decidit, per part dels representants de la Mancomunitat, sol·licitar per escrit a Iberdrola que invertisca en les seues instal·lacions que afecten a aquesta Mancomunitat perquè s’acaben els talls de subministrament elèctric i que s’inicien al més prompte possible les gestions anteriorment citades.

HUMANA FUNDACIÓ-BALANÇ DE LA RECOLLIDA DE TÈXTIL USAT: ANY 2016

| 9 febrero, 2017

Balanç 2016

El Ràfol d’Almúnia diposita dues tones de tèxtil usat als contenidors d’Humana per a donar-les una finalitat social

• Representa un increment del 19% respecte al 2015.

• La reutilització contribueix a protegir el medi ambient: la roba recollida evita l’emissió de sis tones de CO2 a l’atmosfera.

• Els recursos generats amb la gestió del tèxtil es destinen a programes de cooperació internacional al desenvolupament i d’ajuda local.

Febrer del 2017. Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda local al territori més proper, ha recollit 1.997 kg de tèxtil usat a El Ràfol d’Almúnia al 2016. Aquesta xifra representa un augment del 19,44 % respecte a l’any anterior (1.672 kg).

La Fundació hi té instal·lat un contenidor on els ciutadans hi dipositen la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen i als quals se’ls hi pot donar una segona vida. És un servei gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus sòlids urbans.

A la Comunitat Valenciana, Humana hi va recollir l’any passat 1.424 tones, un 8% més que l’any anterior gràcies a una xarxa de 650 contenidors.

Més consciència ambiental
Salva Palacios Pardo, responsable d’Humana a la Comunitat Valenciana, destaca: “Una major consciència mediambiental per part de la ciutadania així com un clar interès per promoure-hi un model d’economia circular que perllongui la vida del tèxtil. A més, els ciutadans aposten per donar-li una segona vida a la seva roba usada gràcies en bona part a l’esforç que ajuntaments, empreses i entitats com la nostra fan per dotar-li d’una finalitat social”.

Palacios considera que “malgrat la proliferació d’actors dins del sector de recollida del tèxtil usat, augmenta el nombre de ciutadans que decideixen dipositar la seva roba usada en els contenidors d’Humana, ja que confien en el model de valorització de tèxtil amb finalitat social de la Fundació”.

30è aniversari de la Fundació
Humana celebra enguany el 30è aniversari, tres dècades treballant a favor de la protecció del medi ambient i la cooperació al desenvolupament. La roba es pot considerar com la primera fracció que va inaugurar a Espanya el model de recollida selectiva de residus. La Fundació va ser pionera al país en la recollida i preparació per a la reutilització de roba usada: en els inicis s’utilitzaven contenidors de fusta situats al carrer i actualment hi ha contenidors metàl·lics que garanteixen alts de nivells d’usabilitat i seguretat. Des del 1987, la Fundació ha aconseguit que es reutilitzin 28 milions de peces de roba a tot Espanya, distribuïdes a través de la xarxa de botigues de segona mà.

Menys emissió de CO2
La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient i a la lluita contra el canvi climàtic: a més de recuperar les peces, evitem el seu dipòsit en un abocador contribuint a la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEI). Cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea. Les gairebé dues tones recollides l’any passat a El Ràfol d’Almúnia representen un estalvi de sis tones de CO2 a l’atmosfera, cosa que el planeta agraeix.

El responsable d’Humana a la Comunitat Valenciana indica: “Els residus representen un repte fonamental en la conservació del medi ambient i en el desenvolupament sostenible. Mitjançant la recuperació de la roba usada, aconseguim reduir el volum global de residus de la fracció resta a més de possibilitar la reutilització i recuperar matèries primeres. I ho fem amb un objectiu: allargar la vida útil de la roba i impulsar projectes socials”.

Jerarquia de gestió de residus
Les peces dipositades als contenidors d’Humana a Espanya tenen dues destinacions: al voltant del 60% se tracta a les plantes de classificació de la Fundació (n’hi ha tres: a Barcelona, Madrid i Granada) i la resta es ven a empreses de reciclatge.

Les peces tractades a les plantes es distribueix així:

 El 51% es prepara per a la reutilització: el 13% es destina a les botigues secondhand que Humana té a Espanya i el 38% es tracta de roba i sabates de qualitat Àfrica que s’hi exporten per a ser venuda a preus baixos a comerciants locals, per a satisfer la demanda d’aquests països, impulsar-hi l’activitat econòmica local i generar-hi recursos per al desenvolupament.
 El 36% del tèxtil classificat es destina a reciclat.
 El 5%, a valorització energètica.
 El 8% a tractament final perquè està format per material que no es pot reutilitzar ni reciclar donat el seu estat.

BALANCE DE LA RECOGIDA DE TEXTIL USADO: AÑO 2016

BALANCE DE LA RECOGIDA DE TEXTIL USADO: AÑO 2016

| 9 febrero, 2017

Balance 2016

El Ràfol d’Almúnia deposita dos toneladas de téxtil usado en los contenedores de Humana para darles una finalidad social

• Representa un incremento del 19% respecto al 2015.

• La reutilización contribuye a proteger el medio ambiente: la ropa recogida evita laemisión de seis toneladas de CO2 a la atmósfera.

• Los recursos generados con la gestión del téxtil se destinan a programas de coperación internacional al desarrollo y ayuda local.

Febrero de 2017. Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organización que desde el 1987 promueve la protección del medio ambiente mediante la reutilización del téxtil y lleva a cabo programas de cooperación en África, América Latina y Asia, y también de ayuda local al territorio más cercano, ha recogido 1997 kg de téxtil usado en El Ràfol d’Almúnia en 2016. Esta cifra representa un aumento del 19,44% respecto al año anterior (1672 kg).

La Fundación tiene instalado un contenedor donde los ciudadanos depositan la ropa, el calzado, los complementos y el téxtil del hogar que ya no utilizan y a los que se les puede una segunda vida.  Es un servicio gratuito y representa un ahorro importante en los gastos de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos.

En la Comunitat Valenciana, Humana recogió el año pasado 1424 toneladas, un 8% más que el año anterior gracias a una red de 650 contenedores.

Más conciencia ambiental
Salva Palacios Pardo, responsable de Humana en la Comunitat Valenciana, destaca: “Una mayor conciencia medioambiental por parte de la ciudadanía, así como un claro interés por promover un modelo de economía que alargue la vida del téxtil.  Además, los ciudadanos apuestan por darle una segunda vida a su ropa usada gracias, en buena parte, al esfuerzo que ayuntamientos, empresas y entidades como la nuestra hacen por darle una finalidad social”.

Palacios considera que “pese a la proliferación de actores dentro del sector de la recogida del téxtil usado, aumenta el nombre de ciudadanos que deciden depositar su ropa usada en los contenedores de Humana, ya que confían en el modelo de valorización de téxtil con finalidad social de la Fundación”.

30 aniversario de la Fundación
Humana celebra este año su 30 aniversario, tres décadas trabajando en favor de la protección del medio ambiente y la cooperación al desarrollo.  La ropa su puede considerar como la primera facción que inauguró en España el modelo de recogida selectiva de residuos. La Fundación fue pionera en el país en la recogida y preparación para la reuilización de ropa usada:  en sus inicios se utilizaban contenedores de madera situados en la calle y actualmente hay contenedores metálicos que garantizan altos niveles de usabilidad y seguridad.  Desde 1987, la Fundación ha conseguido que se reutilicen 28 millones de piezas de ropa en toda España, distribuidas a través de la red de tiendas de segunda mano.

Menos emisiones de CO2
La reutilización y el reciclaje del téxtil contribuyen a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático: además de recuperar las piezas, evitamos su depósito en un vertedero contribuyendo a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).  Cada Kg de ropa que se reutiliza y no es incierado evita la emisión de 3,169 kg de CO2, según datos de la Comisión Europea.  Las casi dos toneladas recogidas el año pasado en El Ràfol d’Almúnia representan un ahorro de seis toneladas de CO2 a la atmósfera, cosa que el planeta agradece.

El responsable de Humana en la Comunitat Valenciana indica: “Los residuos representan un reto fundamental en la conservación del medio ambiente y en el desarrollo sostenible.  Mediante la recuperación de la ropa usada, conseguimos reducir el volumen global de residuos, además de posibilitar la reutilizació y recuperar materias primas.  Y lo hacemos con un objetivo: alargar la vida útil de la ropa e impulsar proyectos sociales”.

Jerarquía de gestión de residuos
Las piezas depositadas en los contenedores de Humana en España tienen dos destinos: alrededor del 60% se trata en las plantas de clasificación de la Fundación (hay 3: en Barcelona, Madrid y Granada) y el resto se vende a empresas de reciclaje.

Las piezas tratadas en las planta se distribuye así:

 El 51% se prepara para la reutilización: el 13% se destina a las tiendas secondhand que Humana tiene en España y el 38% se trata de ropa y zapatos de cualidad África que se exportan para ser vendidos a precios bajos a comerciantes locales, para satisfacer la demanda de estos países, impulsar la actividad económica y generar recursos para el desarrollo.
 El 36% del téxtil clasificado se destina a reciclado.
 El 5%, a valorización energética.
 El 8% a tratamiento final porque está formado por material que no se puede reutilizar ni reciclar dado su estado.

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS DEL PAGO ÚNICO

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS DEL PAGO ÚNICO

| 2 febrero, 2017

SKM_C284e17020213040_0001Desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril.

Para pedir cita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 horas.

Teléfono OCAPA La Marina Alta-Pego: 966409970

OBERT EL TERMINI PER A SOL·LICITAR LES AJUDES DE PAGAMENT ÚNIC

OBERT EL TERMINI PER A SOL·LICITAR LES AJUDES DE PAGAMENT ÚNIC

| 2 febrero, 2017

SKM_C284e17020213040_0001