• ca
  • en
  • es

Archive for December, 2017

EMPLOYMENT PROGRAMS EMCORD AND EMCORP 2017

EMPLOYMENT PROGRAMS EMCORD AND EMCORP 2017

| 28 December, 2017

On December 13, the employment programs EMCORD and EMCORP 2017 of SERVEF were started, aimed at hiring unemployed people in collaboration with local corporations in the Valencian Community, from which this municipality was the beneficiary. Through them, two maintenance pawns have been hired for 6 months.  These programs are funded by the State Public Employment Service (SEPE).

PROGRAMES DE FOMENT D’OCUPACIÓ: EMCORD I EMCORP 2017.

PROGRAMES DE FOMENT D’OCUPACIÓ: EMCORD I EMCORP 2017.

| 28 December, 2017

El passat 13 de desembre es van iniciar els programes de foment d’ocupació EMCORD i EMCORP 2017 del SERVEF destinats a la contractació de persones aturades en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, dels quals va resultar beneficiari aquest ajuntament.  A través dels mateixos s’han contractat a dos peons de manteniment durant 6 mesos.  Aquests programes estan finançats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

RESULT PARTICIPATORY BUDGET 2018

RESULT PARTICIPATORY BUDGET 2018

| 26 December, 2017

The winning proposal that has been budgeted for the year 2018 has been the installation of protective pavement on the runway of the municipal sports hall.

RESULTAT PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018

RESULTAT PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018

| 26 December, 2017

La proposta guanyadora que s’ha pressupostat per a l’exercici 2018 ha sigut la instal·lació de paviment protector en la pista del pavelló poliesportiu municipal.

RESULTS BAREMATION EMCORD, EMCORP AND PAMER 2017

RESULTS BAREMATION EMCORD, EMCORP AND PAMER 2017

| 22 December, 2017

Result of the Baremation Commissions held on November 23, 2017, at the Servef Center in Dénia, to cover two maintenance pawns posts, among the candidates referred by the Servef attending to the files EMCORD / 2017/343/03 i EMCORP / 2017/99/03 and of the one carried out on December 22, 2017, to cover 4 positions of forestry pawn, based on the EPAMER / 2017/169/03 file.

SERVEF has granted three subsidies to the City Council of El Ràfol d’Almúnia for the hiring of six unemployed people, in order to carry out works or services of general interest, under the Resolution of June 23 of 2017, of the General Director of SERVEF, published in the DOGV of June 28, 2017 and of the Resolution of October 26, 2017, of the General Director of SERVEF, published in the DOGV of October 27, 2017.

Once the Commissions have been made, the minutes of the selection processes are published.

Acta

ACTES DE BAREMACIÓ PROGRAMES EMCORD, EMCORP I PAMER 2017

ACTES DE BAREMACIÓ PROGRAMES EMCORD, EMCORP I PAMER 2017

| 22 December, 2017

Resultat de les Comissions de Baremació dutes a terme el 23 de novembre de 2017, al Centre Servef de Dénia, per tal de cobrir dos llocs de peó de manteniment, entre les persones candidates remeses pel Servef, atenent als expedients EMCORD/2017/343/03 i EMCORP/2017/99/03 i de la realitzada el 22 de desembre de 2017, per tal de cobrir 4 llocs de peó forestal, atenent a l’expedient EPAMER/2017/169/03.

El SERVEF ha concedit tres subvencions a l’Ajuntament del Ràfol d’Almúnia per a la contractació de sis persones en situació de desocupació per a la realització d’obres o servicis d’interés general, a l’empara de la Resolució de 23 de juny de 2017, del Director General del SERVEF, publicada en el DOGV de 28 de juny de 2017 i de la Resolució de 26 d’octubre de 2017, del Director General del SERVEF, publicada en el DOGV de 27 d’octubre de 2017.

Realitzades les Comissions, es publiquen les actes dels processos de selecció.

Acta

 
 

CHRISTMAS THEATER

CHRISTMAS THEATER

| 21 December, 2017

Friday, December 29.
At 18.30.
In the municipal auditorium.
Activity subsidized by Diputación Provincial de Alicante.

TEATRE DE NADAL

TEATRE DE NADAL

| 21 December, 2017

NOVA AULA D’ESTUDIS

NOVA AULA D’ESTUDIS

| 21 December, 2017

Si estàs buscant un espai òptim per a estudiar, aquest ajuntament te l’ofereix. Lloc: antiga agència municipal de lectura. Interessats/ades, contactar amb Irene (649946394).

NEW STUDIO CLASSROOM

NEW STUDIO CLASSROOM

| 21 December, 2017

If you are looking for an optimal space to study, this town hall offers it to you.

Place: former municipal reading agency.

Interested, contact Irene (649946394).